درخواست ترجمه

مترجمین و همکاران محترم لطفا بخشی از متن ترجمه شده و متن اصلی خود را به ای میل ذیل ارسال بفرمایید.

در صورت پذیرش ترجمه از طرف شورای تصمیم گیری نشر ارغوان مهر؛ متن جدیدی برای شما ارسال میگردد تا در زمان مقتضی متن را ترجمه و ارسال بفرمایید.

ارسال ایمیل با موضوع ” ترجمه” به آدرس زیر

nashr@arghavanmehr.ir